Các dịch vụ của chúng tôi

Double Click for Publishers

Double Click for Publishers
  • Tích hợp đơn giản với Google AdSense và Google Ad Exchange
  • Phân bổ quảng cáo động kết hợp ưu tiên giá
  • Khả năng phát hiện nội dung liên quan đến các phần mềm độc hại
  • Khả năng đặt giới hạn tần suất và tỷ lệ hiển thị
  • Triển khai và quản lý các vị trí quảng cáo linh hoạt
  • Làm việc trực tiếp với các chuyên gia DFP của Netlink